Algemeen.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van CRANIUM Campus.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs als deze stipuleren dat deze alleen van toepassing zijn. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met voorafgaande geschreven toestemming van CRANIUM Campus.

The algemene voorwaarden worden als geaccepteerd gezien door de klant door het bestellen van een CRANIUM Campus dienstverlening, zelfs al zijn deze in conflict met de algemene voorwaarden van de client. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde beschikbaar op de CRANIUM Campus website. De toepasselijkheid van enige aankoop of andere algemene voorwaarden van de klant is expliciet geweigerd.

Het Belgische recht is van toepassing en de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Registraties.

Bij inschrijving aanvaardt de Klant dat enkel deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de partijen regelen en de Klant verbindt zich ertoe ze na te leven. Alle inschrijvingen vinden plaats via de website van CRANIUM Campus.

De succesvolle inschrijving van deelnemers van de Klant aan de trainingen en opleidingen van CRANIUM Campus geschiedt in volgorde van inschrijving. De inschrijving van een Opdrachtgever is pas succesvol als deze correct is geregistreerd en de Opdrachtgever hiervan een bevestiging heeft ontvangen via zijn mailbox.

Om u succesvol als Klant te registreren, verwerken wij persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante wettelijke voorschriften. De exacte verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden wordt nader toegelicht in onze privacyverklaring.

Na het invoeren van de nodige persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en facturatiegegevens op het contactformulier op onze website, wordt de Klant als geregistreerd beschouwd en ontvangt de Klant een afrekening in de mailbox.

De Klant kan per factuur betalen zoals uitgelegd in de betalingsvoorwaarden.

On-site opleidingen.

CRANIUM Campus stuurt na ontvangst van een succesvolle inschrijving een schriftelijke bevestiging. Klanten ontvangen ongeveer een week voor aanvang van de training een uitnodiging met details over de trainingslocatie, aanvangstijd en overige specificaties. Indien de gewenste training volgeboekt is, wordt dit gecommuniceerd en wordt een alternatief aangeboden.

CRANIUM Campus behoudt zich het recht voor het programma, de docent(en) of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, omstandigheden CRANIUM Campus hiertoe dwingen en dit zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding. CRANIUM Campus verbindt zich ertoe de Klant onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

Digitale opleidingen.

CRANIUM Campus stuurt na ontvangst van de succesvolle registratie een schriftelijke bevestiging. De Opdrachtgever ontvangt een uitnodiging voor het digitale portaal en het bijbehorende lesmateriaal zodra de betaling volgens de betalingsvoorwaarden is geregistreerd.

Betaalvoorwaarden.

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen. Alle prijslijsten, aanbiedingen en contractvoorstellen van CRANIUM Campus zijn vrijblijvend, dienen uitsluitend ter informatie en binden CRANIUM Campus niet vóór bevestiging door de Opdrachtgever. Niettemin bindt een door de Opdrachtgever gedane inschrijving deze laatste, maar pas nadat CRANIUM Campus de inschrijving met succes heeft geregistreerd en de Opdrachtgever daarvan een bevestiging heeft ontvangen.

Gepersonaliseerde offerte.

CRANIUM Campus biedt de mogelijkheid om een gepersonaliseerde offerte aan te vragen via het contactformulier op onze website. Deze persoonlijke offerte geldt alleen voor curricula op maat en heeft geen invloed op de prijslijsten van cursussen op locatie en digitale cursussen via het portaal. Deze laatste kan de Klant steeds raadplegen op de webpagina.

Verwerken betalingen.

Betalingen kunnen worden verricht via een factuur en een daaropvolgende bankoverschrijving. De Klant wordt verzocht om de gestructureerde mededeling te vermelden bij de bankoverschrijving, zoals vermeld op de factuur. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Geschillen moeten binnen 5 kalenderdagen na verzending per e-mail worden gemeld aan finance@cranium.be.

Laattijdige betaling.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend worden, berekend tegen de wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag.

KMO Portefeuille.

CRANIUM diensten zijn erkend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Hierdoor kan de Klant als KMO de ‘KMO Portefeuille’ gebruiken bij het aankopen van onze diensten. Het is mogelijk om 20% korting te krijgen voor kleine bedrijven & 30% korting voor middelgrote bedrijven. Ons erkenningsnummer is DV.O225288.

De tijdige en correcte indiening van een projectaanvraag bij de KMO Portefeuille, alsook de tijdige en correcte uitvoering van alle stappen om het projectdossier te vervolledigen voor tijdige betaling aan CRANIUM Campus, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Elke aanvraag die niet voldoet aan de hierboven vermelde criteria of aan de door de KMO Portefeuille zelf vastgelegde criteria, zal door CRANIUM Campus worden verworpen.

Voor de toepasselijke aanvraag- en betalingstermijnen verwijzen wij de Klant naar de algemene voorwaarden van de KMO Portefeuille. De door de KMO Portefeuille toegestane termijnen hebben geen invloed op de betalingsvoorwaarden van CRANIUM Campus.

Het niet verkrijgen van de KMO Portefeuille subsidie heeft geen invloed op het contract tussen de Klant en CRANIUM Campus.

Annulatie.

Annulering door de Klant.

Annuleringen door de Klant worden kosteloos aanvaard tot 3 weken voor de datum van de cursus in kwestie. Voor latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd aan CRANIUM Campus. Annuleringen dienen per e-mail te worden gedaan ter attentie van campus@cranium.eu.

Indien bepaalde (digitale) documentatie ter voorbereiding op of in het kader van de opleiding ter beschikking is gesteld, blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Opdrachtgevers hebben het recht een voor een cursus ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen, indien dit voor aanvang van de cursus aan CRANIUM Campus is gemeld en deze persoon naar het oordeel van CRANIUM Campus aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na aanvang van de opleiding of het programma is niet toegestaan. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden.

Annulering door CRANIUM Campus.

CRANIUM Campus behoudt zich het recht voor om on-site trainingen te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulering wegens onvoldoende inschrijvingen wordt de Klant hiervan uiterlijk 5 kalenderdagen voor de training op de hoogte gebracht. Samen met de Klant zal een eerstvolgende geschikte datum worden gekozen uit de lijst van geplande trainingen, of zal een ander alternatief worden aangeboden. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, worden de reeds betaalde cursusgelden terugbetaald.

Force majeure.

In geval van annulering door overmacht wordt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Bij annulering wegens onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Indien nodig zal de factuur worden gecrediteerd en het inschrijfgeld worden terugbetaald.

Indien de Klant wegens ziekte verhinderd is de cursus bij te wonen, dient hij CRANIUM Campus hiervan voor aanvang van de cursus (vóór 9 uur) op de hoogte te brengen. Deze annulering wegens ziekte door de klant is kosteloos indien de klant ten laatste 5 dagen na de annulering wegens ziekte een geldig afwezigheidsattest kan voorleggen aan CRANIUM Campus. Bij gebrek aan dergelijk afwezigheidsattest is CRANIUM Campus verplicht € 300 aan te rekenen aan de klant.

Copyright en intellectuele eigendom.

De informatie, inhoud en materialen op CRANIUM Campus zijn beschermd door intellectuele rechten die eigendom zijn van CRANIUM Campus. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking en gebruik van deze informatie, inhoud en materialen kan alleen worden gedaan voor persoonlijke doeleinden, d.w.z. alleen voor niet-commercieel en privégebruik.

De documentatie die beschikbaar wordt gesteld tijdens cursussen en examens mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, vertaald, aangepast of opgeslagen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van CRANIUM Campus.